• SZKOŁA JĘZYKOWA
    miejsce przyjazne dla każego
  • Kursy dla dzieci i młodzieży
    sprawdzone metody - szybkie efekty!
  • Nauczanie Metodą Callana
    szybko i efektywnie !

Regulamin Szkoły Językowej EASY ENGLISH

§ 1.Organizacja kursów

1. Szkoła Językowa EASY ENGLISH prowadzi następujące kursy:

 - Kursy dla dzieci i młodzieży

- Kursy dla dorosłych

- Kursy metodą bezpośrednią Direct Method

- Kursy standardowe

- Kursy konwersacyjne

- Kursy maturalne

- Business English

- Kurs języka niemieckiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

 Zajęcia prowadzone są minimum raz w tygodniu. Grupy obejmują od 5 do 8 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do 4 lub mniej osób,  szkoła ma prawo w porozumieniu z kursantami:

a) rozwiązać grupę z początkiem kolejnego miesiąca, a kursantów za ich zgodą  przydzielić do innych grup o zbliżonym stopniu zaawansowania,

b) zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną.

W przypadku grup zorganizowanych od 2 do 4 osób lub zajęć indywidualnych, terminy zajęć ustalane są indywidualnie.                                                       

 2. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem. Na kurs na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

 3. Osoba zgłoszona na kurs na podstawie formularza zgłoszeniowego traktowana jest jako kursant od momentu opłacenia wpisowego i przydzielenia do grupy. Pozostaje nim do czasu rezygnacji lub skreślenia z listy kursantów.

 4. Kursant ma prawo przerwać naukę od dowolnego miesiąca, z zachowaniem warunków rezygnacji opisanych w §4Regulaminu.

 5. Nauka trwa nieprzerwanie od 1 września do końca czerwca danego roku. W przypadku, gdy kursant wyrazi chęć kontynuacji zajęć w kolejnym roku szkolnym, zobowiązany jest do ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 6. W przypadku gdy grupa wyrazi chęć kontynuowania zajęć  w miesiącach wakacyjnych, każda osoba zobowiązana jest do uregulowania należności za kurs z góry  do 10-go lipca za miesiąc lipiec, do końca lipca za miesiąc sierpień, oraz ponownego wypełnienia formularza wakacyjnego.

 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczycieli w poszczególnych grupach stosownie do potrzeb wynikających ze stopnia zrozumienia poruszanych w trakcie kursu zagadnień.

 8. Jeżeli z przyczyn losowych wyznaczony lektor nie dotrze na zajęcia, Szkoła zorganizuje zastępstwo lub wyznaczy termin odpracowania zajęć. W przypadku odwołania dwóch lub więcej spotkań w miesiącu, Szkoła zwróci kursantom opłaty za odwołane zajęcia, rozliczając je na poczet kolejnego miesiąca.

 9. Jeżeli nieobecność kursanta zostanie zgłoszona w terminie wcześniejszym, ustalony będzie termin odrobienia zajęć. Odwołane wcześniej zajęć muszą zostać odrobione najpóźniej do końca kolejnego miesiąca nauki. Po tym terminie nieodrobione zajęcia przepadają, a szkoła nie zwraca kursantowi należności za nieodrobione zajęcia. Szkoła nie zwraca również należności za zajęcia odwołane w dniu, w którym miały się odbyć.                                          

10. Kursant zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do zaleceń wynikających z programu nauczania, przekazanych przez nauczycieli podczas zajęć.

11.  W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca kursantem szkoły.                                                                                                                        

12. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć.

 13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarło na zajęcia bez wiedzy rodziców.

 14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć wymaganych podręczników.

 § 2. Zasady płatności

1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs, a w przypadku płatności nieterminowych, opłat regulaminowych określonych w § 2 pt.6. Minimalny okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc nauki od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

 2. Wpłata następuje najdalej do 10-go danego miesiąca nauki przelewem bankowym na numer rachunku         38 1240 4126 1111 0000 5256 8624 lub w sekretariacie Szkoły.

 3. Obowiązujące opłaty za kurs oraz zasady udzielana rabatów określone są w aktualnym Cenniku Opłat ustalonym przez Szkołę, który znajduje się w sekretariacie.

 4. Za nieobecność kursanta na lekcjach Szkoła nie zwraca opłat ( za wyjątkiem grup dzieci (min. 5 osób) i jedynie przy okazaniu zwolnienia lekarskiego - Szkoła zwróci kursantowi opłaty za nieobecność, rozliczając je na poczet następnego miesiąca nauki, przy czym Szkoła możne zaproponować indywidualne odpracowanie zaległych zajęć w dowolnym wskazanym terminie).

 5. Ceny kursów nie podlegają zmianie w trakcie trwania nauki w danym roku szkolnym.

 6. Za przekroczenie terminu płatności, Szkoła zawiesi kursantowi naukę do momentu uregulowania zaległości za cały miesiąc. Szkoła naliczy również odsetki ustawowe w wysokości 8 % w skali roku.

 7. Przy regularnym przekraczaniu terminu płatności i niestosowaniu się do opłat określonych w § 2 pt. 6, osoba zostanie skreślona z listy kursantów.

Nieuregulowane zobowiązania będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów zgodnie z Ustawą z dnia 09 kwietnia 2010r. o  udostępnieniu informacji gospodarczych.

 8. Dla kolejnego członka rodziny lub dla osoby, która przyprowadzi nowego kursanta w danym roku szkolnym przysługuje 5% rabat. Dla osoby uczęszczającej równocześnie na dwa kursy przysługuje 10% rabat. W miesiącach wakacyjnych Szkoła gwarantuje 20% rabat przy wykupieniu min. 8 spotkań.

 § 3. Wpisowe

1. Przy zapisie pobierane jest wpisowe – zaliczka w wysokości 50 PLN, która w momencie rozpoczęcia zajęć rozliczana jest na poczet pierwszego miesiąca nauki.

 2. Szkoła nie zwraca wpisowego w przypadku rezygnacji z kursu.

 3. Wpisowe zostanie zwrócone na życzenie ucznia, jeśli w ciągu miesiąca od daty złożenia zgłoszenia na kurs, Szkoła nie przydzieli kursanta do odpowiedniej mu grupy.

 § 4. Rezygnacja z kursu

1. Rezygnacja z kursu możliwa jest za wypowiedzeniem złożonym osobiście w sekretariacie Szkoły lub pisemnie (listownie) przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć, w którym kursant nie chce uczestniczyć, najdalej do 25 dnia ostatniego miesiąca nauki. W przypadku, gdy kursant rezygnuje z nauki w trakcie miesiąca rozliczeniowego, zobowiązany jest on do uregulowania płatności za cały miesiąc.

 2. Rezygnujący z kursu uczeń zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności najpóźniej do dnia złożenia rezygnacji

 § 5. Postanowienia końcowe

1. Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte, co potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego opiekuna kursanta.

 2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursantów w trybie natychmiastowym.

 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu wymaga akceptacji kursanta.

 4. Regulamin został zatwierdzony do użytku z dniem 31 sierpnia 2017r.

Masz pytanie?
Zadzwoń!
507 126 339
(33) 819 46 71
Wszystkie prawa zastrzeżone. Szkoła Językowa Easy-English!
www.easy-english.pl
Easy English
Kozy, ul. Bielska 57 tel. 507 126 339